load-page

SolidWorks Essentials

Home/Event/SolidWorks Essentials

SolidWorks Essentials

Event Descriptions

หลักสูตร SolidWorks เบื้องต้น ( SolidWorks Basic 2021 )   รับจำนวน 6 ท่าน ( ผู้เรียนเตรียมโน๊ตบุคมาเอง )

สอนให้คุณสามารถใช้งานโปรแกรม SolidWorks ใน การออกแบบงานด้าน Mechanical ได้อย่างมืออาชีพ

วันที่ 4 แนะแนวการใช้งาน SolidCAM 2.5D เบื้องต้น

-มีเอกสารในการฝึกอบรม

-มีพักเบรคระหว่างการฝึกอบรม

-มีเอกสารรับรองในการจบหลักสูตร

-เรียนจบมีวีดีโอทบทวนย้อนหลังในกลุ่มเฟสบุค

ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท

สำรองที่นั่งก่อนเข้าเรียนชำระ 50%

ชำระส่วนที่เหลือจ่ายในวันมาเรียนวันแรก

บัญชี ไทยพาณิชย์ สาขา สรรพาวุธ

เลขที่บัญชี 137-221377-5

วิทยากรสอนโดย อ.วิชชากร ปินตา

อาจารย์ผู้สอนผ่านการทำงานเป็น Technical Support SolidWorks มากว่า 10 ปี

Certified SOLIDWORKS

ติดต่อเพิ่มเติม 081 123 6112, 081 057 0419
line : caddesign

Email: caddesign@outlook.com

สถานที่อบรม

 • สถานที่อบรมแจ้งในกลุ่ม Line
 • ผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน หรือแสดงผลตรวจภายใน 48 ชม
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าฝึกอบรม
 • วิทยากรผู้สอนและผู้เข้าฝึกอบรมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดขณะอยู่ในระหว่างการอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร SolidWorks Essentials ( พื้นฐาน )

Share Link :

Cost
$ 5.500,00/Slot
 • Start Time

  08:00
 • Finish Time

  16:00
 • Day

  July 12, 2022 - July 20, 2022
 • Total Slots

  20
 • Address

  เชียงราย
 • Quantity
 • Pay with
logo-form

Show

logo-form

X